შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ნახეთ რა კატეგორიის პირებს ენიშნება სოციალური პაკეტი

მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს, ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომელთაც 18 წლის შემდეგ მინიჭებული აქვთ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, მარჩენალდაკარგულებს, პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებულ პირებს და ა.შ.