შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება 50 ლარი გაიცემა – ნახეთ ვის ეხება მერიის დახმარების პროგრამა

თბილისის მერიის ვებგვერდზე ის სოციალური პროგრამებია გამოქვეყნებული, რომლითაც სარგებლობა თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს შეუძლიათ.

ერთ-ერთი ასეთი ქვეპროგრამის დასახელებაა: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება
                                               

რა არის ქვეპროგრამის არსი?
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური ფულადი დახმარება.
ვინ არიან ქვეპროგრამის ბენეფიციარები?
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებსაც 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი ბავშვი ჰყავთ.
რას მოიცავს ქვეპროგრამა?
18 წლამდე ასაკის თითოეული ბავშვისთვის ფულად დახმარებას თვეში 50 ლარის ოდენობით.
როგორ უნდა მიიღოს ოჯახმა ბენეფიტი?ბენეფიციარ ოჯახებს კუთვნილი თანხა დაერიცხებათ ავტომატურად, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყოველთვიურად განახლებად მონაცემთა ერთიანი ბაზის საფუძველზე. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამისი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების თაობაზე ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ, ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი ხსნის საბანკო ანგარიშს მომსახურე ბანკში (“თიბისი ბანკი”), რომელზეც ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა შემდგომში ავტომატურად დაირიცხება.