შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერიის შიდა აუდიტის დასკვნა