შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რამდენი გიორგი არის რეგისტრირებული საქართველოში

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში 2023 წელს 722 გიორგი დაიბადა.

სულ საქართველოში რეგისტრირებულია 193 438 გიორგი.