შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გაიზარდა თუ შემცირდა სიღარიბე საქართველოში?