შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის საკრებულოში სოსიაშვილის ადგილმონაცვლე გურამ კორინთელი იქნება