შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დაკეტილი მიწისქვეშა გადასასვლელი გორში