შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

კულტურისა და ტურიზმის ა(ა)იპის ბიუჯეტის 92% ხელფასებში იხარჯება