შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რა დარღვევები გამოიკვეთა არჩევნების მიმდინარეობისას?