შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საბავშო ბაღების პრობლემა გორის მუნიციპალიტეტში