შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საფრთხეები რომელსაც პიროტექნიკა იწვევს?!