შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

2024 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში