შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მუნიციპალიტეტებში ტაქსით მგზავრთა გადაყვანა სანებართვო საქმიანობა ხდება