შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ამხანაგობის თანადაფინანსების წესში ცვლილებები შედის