შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ვისთვის უნდა დაწესდეს შეღავათი კომუნალურ გადასახადებზე?