შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქირავნობის პროგრამით სარგებლობისთვის კრიტერიუმები განისაზღვრა