შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რესპირატორულ ვირუსების შემთხვევები იზრდება