“როცა დადებითობის მაჩვენებელი 5%-ს ჩამოცდება, შეგვიძლია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხო გახსნაზე ვისაუბროთ” – გაბუნია

რო­დე­საც და­ვი­ნა­ხავთ, რომ შემ­თხვე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა იკ­ლებს და და­დე­ბი­თო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ჩა­მოც­და 5%-ს, შეგ­ვიძ­ლია ვი­სა­უბ­როთ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის უსაფრ­თხო გახ­სნა­ზე , – ამის შე­სა­ხებ ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლემ თა­მარ გა­ბუ­ნი­ამ ჟურ­ნა­ლის­ტებს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის 1-ლი თე­ბერ­ვლის­თვის შე­საძ­ლო გახ­სნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ნუ­ცხა­და.

მი­სი­ვე თქმით, ჯერ­ჯე­რო­ბით, და­ა­ვა­დე­ბის მო­ნა­ცე­მებ­ში და­დე­ბი­თი ტენ­დენ­ცი­აა.

>

“უნდა და­ვე­ლო­დოთ სტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას და ეპი­დე­მი­უ­რი სუ­რა­თის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას, რად­გან სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტი იმ რის­კე­ბის პირ­და­პირ ასახ­ვაა, რაც ჩვენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გვაქვს. რო­დე­საც და­ვი­ნა­ხავთ, რომ შემ­თხვე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა იკ­ლებს, და­დე­ბი­თო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ჩა­მოც­და 5%-ს, უკვე შეგ­ვიძ­ლია მა­ღა­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აქ­ტი­ვო­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბე­ბის უსაფრ­თხო გახ­სნა­ზე ვი­სა­უბ­როთ.

ჯერ­ჯე­რო­ბით, ამ პრო­ცე­სის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა არის კარ­გი, და­დე­ბი­თი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი აღი­ნიშ­ნე­ბა, რად­გან და­დე­ბი­თო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი გუ­შინ­დელ­თან შე­და­რე­ბით, დღე­საც შემ­ცირ­და. ვფიქ­რობ, მომ­დევ­ნო ორი კვი­რა კი­დევ ერთხელ დაგ­ვა­ნა­ხებს იმას, თუ რისი სა­შუ­ა­ლე­ბა გვაქვს პირ­ველ თე­ბერ­ვალს და ამის მი­ხედ­ვით მოხ­დე­ბა უკვე სა­ბო­ლო­ოდ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა. კარ­გია ის, რომ მა­ტე­ბა არ გვაქვს ანუ დე­კემ­ბერ­ში შე­ზღუდ­ვე­ბის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა საკ­მა­რი­სად უსაფრ­თხო აღ­მოჩ­ნდა”, – გა­ნა­ცხა­და თა­მარ გა­ბუ­ნი­ამ.

თრიალეთი TV