ვის აცრიან უპირველესად ე.წ. ბუსტერ დოზით საქართველოში – რა განაცხადა თამარ გაბუნიამ?

“სუს­ტი იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის მქო­ნე პირ­თა ჯგუ­ფი იქ­ნე­ბა პირ­ვე­ლი, ვი­საც შე­საძ­ლოა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვაქ­ცი­ნის ე.წ. ბუს­ტერ დოზა გა­უ­კეთ­დეს”, – ამის შე­სა­ხებ ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის პირ­ველ­მა მო­ად­გი­ლემ, თა­მარ გა­ბუ­ნი­ამ ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და.

მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, მო­სახ­ლე­ო­ბის სხვა ნა­წი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში სა­ქარ­თვე­ლო ჯან­მრთე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის რე­კო­მენ­და­ცი­ებს და­ე­ლო­დე­ბა ვაქ­ცი­ნის მე­სა­მე დო­ზის გა­კე­თე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

“ბუს­ტერ“ დო­ზებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ერთი არის ტექ­ნი­კუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ექ­სპერ­ტე­ბის მხრი­დან თუ რამ­დე­ნად არის “ბუს­ტერ“ დოზა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი იმის­თვის, რომ იმუ­ნი­ტე­ტი იყოს მყა­რი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის შემ­დეგ. ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გარ­კვე­უ­ლი მხარ­დამ­ჭე­რი მეც­ნი­ე­რუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი უკვე არ­სე­ბობს და სა­ერ­თა­შო­რი­სოდ, და­ახ­ლო­ე­ბით, 6-8 თვე არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი მე­სა­მე დო­ზის­თვის.

უფრო ხში­რად სა­უ­ბა­რია სუს­ტი იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის მქო­ნე პი­რებ­ზე და ეს იქ­ნე­ბა ჩვენ­თვი­საც პირ­ვე­ლი ჯგუ­ფი ვის­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც ვი­სა­უბ­რებთ “ბუს­ტერ“ დო­ზა­ზე. სხვა და­ნარ­ჩენ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ეს ყვე­ლა­ფე­რი ისევ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის რე­კო­მენ­და­ცი­ებ­ზე, რო­მე­ლიც ჯერ­ჯე­რო­ბით ასე­თი მკა­ფიო და ცალ­სა­ხა “ბუს­ტე­რი“ დო­ზის მხარ­და­ჭე­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბით არ არის“, – გა­ნა­ცხა­და თა­მარ გა­ბუ­ნი­ამ.

152 ნახვა
desktop
mobile catfish